Knowledge 2020 regels voor de wedstrijd op sociale media


Knowledge 2020 regels voor de wedstrijd op sociale media

Knowledge 20 Scavenger Hunt

OFFICIËLE REGELS

GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN.  AANKOPEN MAKEN UW KANS OP WINST NIET GROTER.  ONGELDIG WAAR DIT WETTELIJK IS VERBODEN.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME: De “Knowledge 20 Scavenger Hunt”-wedstrijd (de “Wedstrijd”) is toegankelijk voor (i) personen, behalve personen die legale ingezetenen zijn van de provincie Quebec, Italië, Dominicaanse Republiek, Egypte, Pakistan, Brazilië, Mexico of de Filipijnen (“Niet in aanmerking komende landen”) (ii) die meerderjarig zijn in hun staat of land van verblijf op het moment van deelname en (iii) die zich hebben geregistreerd voor het Knowledge 2020 Virtual Experience-evenement.Werknemers, tijdelijke werknemers, stagiairs, functionarissen en directeuren van ServiceNow, Inc., inclusief voormalige werknemers die de afgelopen zes maanden services hebben uitgevoerd voor de Sponsor, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus, alle andere entiteiten die direct met deze Wedstrijd te maken hebben (“Vrijgestelde partijen”), en de directe familieleden en leden van hetzelfde huishouden van een van de bovengenoemde personen komen niet in aanmerking voor deelname of winst. Werknemers of functionarissen van een overheidsinstelling komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor deelname, wordt de inzending ongeldig en vervalt de prijs. Personen die legale ingezetenen zijn van een van de Niet in aanmerking komende landen komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Ongeldig indien wettelijk verboden.

SPONSOR: De Wedstrijd wordt gesponsord door ServiceNow Inc.,2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054 (de “Sponsor”).

OVEREENKOMST MET OFFICIËLE REGELS: Door deel te nemen gaan deelnemers (“Deelnemers”) ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn door deze Officiële regels en de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn voor alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd. Voor het winnen van een prijs (zoals hieronder gedefinieerd) moet aan alle vereisten worden voldaan die in dit document zijn uiteengezet.

WEDSTRIJDPERIODE: De wedstrijd begint om 12.00 uur Pacific Daylight Time (PDT) op 4 mei 2020 en eindigt om 17.00 uur PDT op 11 juni 2020 (“Wedstrijdperiode”).

DEELNAME: Tijdens de Wedstrijdperiode moeten Deelnemers voor één (1) inzending voor de wedstrijd (i) zes (6) afzonderlijke, openbaar zichtbare berichten maken van een foto of tekst van de zes (6) vereisten die in het blogbericht worden vermeld: Bereid u voor op de Knowledge 2020-wedstrijden op sociale media (II) op Twitter of Instagram met de hashtag #Know20Games. Persoonlijke of anderszins beschermde tweets zijn niet toegestaan. Alle zes (6) berichten moeten openbaar zichtbaar blijven om mee te doen en in aanmerking te komen voor de prijs. Onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd en nietig verklaard.

JURERING: De Sponsor controleert alle inzendingen op naleving van deze officiële regels.  Alle in aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit medewerkers van de Sponsor op basis van de volgende gelijkgewogen beoordelingscriteria (“Beoordelingscriteria”):

 • 40% – ORIGINALITEIT
 • 40% – OVEREENKOMST MET EISEN IN BLOGBERICHT EN
 • 20% – WOW-FACTOR.

De juryleden kunnen naar eigen goeddunken de winnaars beoordelen en de uiteindelijke winnaars bepalen. De drie (3) in aanmerking komende Deelnemers met de hoogste scores zijn de potentiële winnaars. In het geval van een gelijkspel voor een prijs, wordt de potentiële winnaar met de hoogste score in de hierboven vermelde “Overeenkomst met eisen in blogbericht”-criteria een winnaar.

Maximaal één (1) inzending per persoon. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een persoon of social media-account die meer dan één inzending verzendt, te diskwalificeren. De Vrijgestelde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor: verloren, te late, onvolledige, ongeldige, onbegrijpelijke, onleesbare, verkeerd geadresseerde inzendingen. Alle inzendingen worden het exclusieve eigendom van de Sponsor en worden niet bevestigd of geretourneerd. Door deel te nemen stemt u in met het verkrijgen, gebruiken en overdragen van uw naam, adres en andere informatie door de Sponsor met het doel deze Wedstrijd te beheren en voor andere doeleinden zoals hieronder uiteengezet, en stemt u in dat uw deelname aan de wedstrijd door de Sponsor mag worden gebruikt voor haar inspanningen op het gebied van reclame, marketing en promotie.

KENNISGEVING AAN DE WINNAAR: De drie (3) potentiële winnaars worden geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen die door de Sponsor zijn ontvangen, waarvan de beslissingen definitief en bindend zijn, op of rond 12 juni 2020 via een privébericht op Twitter. De Sponsor is niet aansprakelijk voor een kennisgeving aan een potentiële winnaar die om welke reden dan ook is kwijtgeraakt, onderschept of niet door een potentiële winnaar is ontvangen. Prijswinnaars hoeven niet aanwezig te zijn om te winnen. Alle potentiële winnaars moeten mogelijk een formulier voor rechtmatigheid, aansprakelijkheid en publiciteitsvrijgave ondertekenen, tenzij dit wettelijk verboden is, voordat ze een prijs accepteren.

Als een prijs of prijsmelding wordt geretourneerd als niet-opgeëist of onbestelbaar aan de potentiële Winnaar, als een potentiële Winnaar niet binnen vijf (5) kalenderdagen na de eerste poging tot kennisgeving door de Sponsor kan worden bereikt, als een potentiële Winnaar niet binnen vijf (5) kalenderdagen na de eerste poging tot kennisgeving voldoet aan de instructies van de Sponsor voor het accepteren van de prijs, of als een potentiële Winnaar niet voldoet aan deze Officiële regels, dan wordt deze persoon gediskwalificeerd en kan naar goeddunken van de Sponsor een alternatieve Winnaar worden geselecteerd voor de uit te reiken prijs.

PRIJZEN EN PRIJSVOORWAARDEN: Drie (3) winnaars ontvangen één (1) cadeaubon ter waarde van tweehonderd dollar (200,00 USD), elk met een geschatte winkelwaarde (“ARV”, approximate retail value) van $200,00 USD. Totale ARV van alle prijzen die in deze Wedstrijd worden uitgereikt:  $600,00.  Alle bedragen die in deze Officiële regels worden vermeld, zijn in Amerikaanse dollars.

De kans op winstis afhankelijk van het aantal deelnemers dat in aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijd. De Winnaars zijn onderworpen aan alle van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de prijs. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen prijselementen. De Winnaars ontvangen hun prijzen binnen negentig (90) dagen na de bekendmaking van de winnaar. De Sponsor behoudt zich het recht voor om te annuleren als de eerlijkheid van de Wedstrijd in in het gedrang komt. Bewijs van identiteit, leeftijd en/of wettelijke verblijfplaats kan vereist zijn om de prijs op te eisen.

ALLE FEDERALE, STAATS- EN LOKALE BELASTINGEN ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAARS. Winnaars kunnen verplicht zijn om vereiste belastingformulieren of andere documenten in te vullen die zijn aangevraagd binnen de periode die door de Sponsor is bepaald. Eventuele verschillen tussen de vermelde geschatte waarde van de prijs en de werkelijke waarde worden niet toegekend.  De winnaar gaat ermee akkoord de prijs “in de staat waarin deze is” te accepteren.

De waarde van de hierboven genoemde prijzen is gebaseerd op een in goed vertrouwen gedane bepaling van de ARV door de Sponsor en dergelijke bepalingen zijn definitief en bindend en hierover vindt geen discussie plaats. Als de werkelijke waarde van een prijs lager blijkt te zijn dan de genoemde ARV, wordt het verschil niet in contanten uitgekeerd.

ALLE KOSTEN OF KOSTEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE AANVAARDING VAN EEN PRIJS DIE NIET IN DIT DOCUMENT IS VERMELD, ZIJN DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAAR(S). Vervanging of overdracht van de prijs is niet toegestaan. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de prijs naar eigen goeddunken te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde. Maximaal één (1) prijs per persoon.

VRIJSTELLINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen aan de Wedstrijd en/of een prijs te accepteren, gaan Deelnemers ermee akkoord de Vrijgestelde partijen te vrijwaren van claims, acties, letsel, verlies, schade of rechtszaken die voortvloeien uit of verband houden met deelname aan de Wedstrijd, acceptatie of ontvangst van een prijs, gebruik of misbruik van prijzen of deelname aan prijsgerelateerde activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) eventuele technische fouten die kunnen verhinderen dat een Deelnemer een inzending indient (b) onbevoegde menselijke tussenkomst in de Wedstrijd (c) fouten in de uitvoering van de Wedstrijd of de verwerking van deelname of (d) letsel, overlijden of schade aan personen of eigendommen die, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden veroorzaakt door deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van een prijs. Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of overdracht, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van inzendingen. De Deelnemer gaat er verder mee akkoord dat de aansprakelijkheid van de Vrijgestelde partijen bij elke rechtszaak beperkt blijft tot de kosten van deelname aan de Wedstrijd en in geen geval zijn de Vrijgestelde Partijen aansprakelijk voor advocaatkosten. De Deelnemer doet afstand van het recht om enige schade te claimen, inclusief, maar niet beperkt tot, straf, gevolgschade, directe of indirecte schade.

ALGEMENE VOORWAARDEN: Indien om welke reden dan ook de werking of het beheer van deze Wedstrijd om wordt belemmerd of niet kan worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) infectie door computervirus, bugs, (b) sabotage, onbevoegde interventie, (c) fraude, (d) technische storingen, of (e) andere oorzaken buiten de controle van de Sponsor die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct gedrag van deze Wedstrijd hebben beschadigd of beïnvloed, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen die het deelnameproces manipuleren te diskwalificeren, en om de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten zonder kennisgeving en de Prijzen (hieronder gedefinieerd) toe te kennen aan niet-verdachte, in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen op of na (indien van toepassing) deze opzegging, beëindiging, wijziging of opschorting, of op een eerlijke en billijke manier die het beste met de geest van deze Officiële regels overeenkomt. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon te diskwalificeren die (a) het deelnameproces of de werking van de Wedstrijd-website vervalst of er mee probeert te knoeien of (b) die in strijd met deze Officiële regels, onsportief of storend handelt.

LET OP: ELKE POGING OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIEME WERKING VAN DE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN IS EEN SCHENDING VAN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE WETTEN. MOCHT DAARTOE EEN POGING WORDEN GEDAAN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR SCHADEVERGOEDING OF ANDERE RECHTSMIDDELEN TE ZOEKEN VAN DERGELIJKE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE POGING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Als de Sponsor geen bepalingen van deze Officiële regels afdwingt, betekent dit niet dat de Sponsor afstand doet van die bepaling.  In het geval van een geschil over de identiteit van een winnaar op basis van een e-mailadres, wordt de winnende inzending verklaard aan de hand van de bevoegde accounthouder van het e-mailadres, die ten tijde van de inzending is opgegeven. “Bevoegde accounthouder” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die is toegewezen aan een e-mailadres door een internetprovider, onlineserviceprovider of andere organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, onderwijs, instelling enz.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het verzonden e-mailadres.

GEBRUIK VAN GEGEVENS: Alle door Deelnemers ingediende informatie wordt behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring van de Sponsor, die beschikbaar is op https://www.servicesow.nl/privacy-statement.html . Door deel te nemen aan de Wedstrijd en persoonlijke contactgegevens te verstrekken, gaan Deelnemers hierbij akkoord met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door de Sponsor en erkennen zij dat zij de Privacyverklaring van de Sponsor hebben gelezen en geaccepteerd.

GESCHILLEN : BEHALVE VOOR ZOVER VOORGESCHREVEN IS DOOR FEDERALE OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE WEDSTRIJD DOOR DE WETGEVING VAN DE STAAT CALIFORNIË GEREGELD, ZONDER INACHTNEMING VAN EVENTUELE WETSBEPALINGEN. DEELNEMERS BEGRIJPEN EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE CLAIMS, GESCHILLEN OF TWISTPUNTEN TUSSEN EEN DEELNEMER EN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN WORDEN OPGELOST DOOR DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE IN SANTA CLARA, DE STAAT CALIFORNIA.  DOOR DEEL TE NEMEN DOEN DEELNEMERS VRIJWILLIG EN BEWUST AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST WORDT GESLOTEN OP GROND VAN HANDEL TUSSEN STATEN EN DE INTERPRETATIE, TOEPASSING, UITVOERING EN VERWERKING HIERONDER WORDEN ONDERWORPEN AAN DE FEDERALE ARBITRATION ACT (“FAA”) EN WORDEN UITGEVOERD DOOR JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”), IN OVEREENSTEMMING MET DE UITGEBREIDE ARBITRAGEREGELS VAN JAMS. DE RECHTBANK ZAL UIT ÉÉN BEMIDDELAAR BESTAAN. DE BEMIDDELAAR IS GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OFFICIËLE REGELS EN DE BESLISSING VAN DE BEMIDDELAAR IS DEFINITIEF, BINDEND EN AFWINGBAAR IN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. NOCH DE DEELNEMER NOCH DE SPONSOR HEEFT HET RECHT CLAIMS IN ARBITRAGE SAMEN TE VOEGEN OF CONSOLIDEREN DOOR OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN OF IN CLAIMS ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN GROEP TE BEMIDDELEN.

BOVENDIEN IS HET DEELNEMERS IN DERGELIJKE GESCHILLEN, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, TOEGESTAAN BELONINGEN TE ONTVANGEN HIERBIJ DOEN ZE AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TE VORDEREN (MET INBEGRIP VAN HONORARIA EN KOSTEN VAN ADVOCATEN), ANDERS DAN EIGEN UITGAVEN (D.W.Z. KOSTEN IN VERBAND MET DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD) EN VERDER DOEN ZE AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM SCHADEVERGOEDING TE VERMENIVULDIGEN OF TE VERGROTEN.

Elke Deelnemer ziet hierbij af van de toepassing van Sectie 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, die in het volgende voorziet:

EEN ALGEMENE VRIJSTELLING GELDT NIET VOOR CLAIMS WAARVAN DE CREDITEUR OF DE VRIJSTELLENDE PARTIJ GEEN KENNIS OF VERMOEDEN HEEFT OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJSTELLING EN DIE, ALS HIJ OF ZIJ DAARVAN KENNIS HAD GEHAD, DE VEREFFENING MET ZIJN OF HAAR DEBITEUR OF VRIJGESTELDE PARTIJ WEZENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED.

Elke Deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van de bepalingen in sectie 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië en van andere statuten, regels, wetten, verordeningen of algemene wettelijke beginselen of andere instanties met een vergelijkbaar effect van enig rechtsgebied, en doet verder afstand van het recht om zich nu of in de toekomst in verband met de Wedstrijd op de genoemde bepalingen te beroepen.  De Deelnemers en de Winnaars erkennen en gaan ermee akkoord dat deze verklaring van afstand een essentiële en wezenlijke voorwaarde is van deze Officiële regels en de Wedstrijd.

AANVRAAG LIJST MET WINNAARS : U kunt de naam van de winnaars aanvragen door voor 12 juli 2020 een aan uzelf geadresseerde envelop te sturen naar: ServiceNow “Knowledge 20 Scavenger Hunt” aanvraag van de lijst met winnaars, T.a.v.: Natalya Copeland, 2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten.Tijdens de Wedstrijdperiode kunnen aanvragen voor Officiële regels naar het bovengenoemde adres worden verzonden. Aanvragen van de regels moeten een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop bevatten. Inwoners van Vermont kunnen portokosten voor aanvragen van de regels weglaten.

GEEN GOEDKEURING DOOR SOCIALMEDIAPLATFORMS : Deze Wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door of is gekoppeld aan Twitter, Inc. of Facebook, Inc. Alle informatie die u verstrekt als onderdeel van deze Wedstrijd is aan beide Vrijgegeven Partijen en niet aan Twitter of Instagram. Door interactie met www.twitter.com of www.instagram of de respectieve mobiele toepassingen zijn Deelnemers onderworpen aan de algemene voorwaarden en het beleid van het socialmediaplatform voor het gebruik van deze sites en toepassingen.

Knowledge 2020 regels voor de wedstrijd op sociale media

Knowledge 20 Caption This

GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN.  AANKOPEN MAKEN UW KANS OP WINST NIET GROTER.  ONGELDIG WAAR DIT WETTELIJK IS VERBODEN.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME: De “Knowledge 20 Caption This”-wedstrijd (de “Wedstrijd”) is toegankelijk voor (i) personen, behalve personen die legale ingezetenen zijn van de provincie Quebec, Italië, Dominicaanse Republiek, Egypte, Pakistan, Brazilië, Mexico of de Filipijnen (“Niet in aanmerking komende landen”) (ii) die meerderjarig zijn in hun staat of land van verblijf op het moment van deelname en (iii) die zich hebben geregistreerd voor het Knowledge 2020 Virtual Experience-evenement.Werknemers, tijdelijke werknemers, stagiairs, functionarissen en directeuren van ServiceNow, Inc., inclusief voormalige werknemers die de afgelopen zes maanden services hebben uitgevoerd voor de Sponsor, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus, alle andere entiteiten die direct met deze Wedstrijd te maken hebben (“Vrijgestelde partijen”), en de directe familieleden en leden van hetzelfde huishouden van een van de bovengenoemde personen komen niet in aanmerking voor deelname of winst. Werknemers of functionarissen van een overheidsinstelling komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor deelname, wordt de inzending ongeldig en vervalt de prijs. Personen die legale ingezetenen zijn van een van de Niet in aanmerking komende landen komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Ongeldig indien wettelijk verboden.

SPONSOR: De Wedstrijd wordt gesponsord door ServiceNow Inc.,2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054 (de “Sponsor”).

OVEREENKOMST MET OFFICIËLE REGELS: Door deel te nemen gaan deelnemers (“Deelnemers”) ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn door deze Officiële regels en de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn voor alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd. Voor het winnen van een prijs (zoals hieronder gedefinieerd) moet aan alle vereisten worden voldaan die in dit document zijn uiteengezet.

WEDSTRIJDPERIODE: De wedstrijd begint om 12.00 uur Pacific Daylight Time (PDT) op 4 mei 2020 en eindigt om 23:59 PDT op 11 juni 2020 (“Wedstrijdperiode”). Er zijn zes (6) ronden (elk een “Ronde”) tijdens de Wedstrijdperiode. Elke Ronde duurt ongeveer één week en de eerste Ronde begint aan het begin van de Wedstrijdperiode en eindigt om 23.59 uur PDT op de donderdag van die week. Elke volgende ronde begint om 12.00 uur PDT op vrijdag na de laatste Ronde en eindigde door de laatste Ronde die eindigt aan het einde van de Wedstrijdperiode.

DEELNAME: Tijdens elke Ronde moeten Deelnemers (i) @Know365 volgen en (ii) in een openbaar bericht reageren op het toepasselijke @Know365-bericht op Twitter met een bijschrift voor de geplaatste foto, samen met de hashtag #Know20Caption. Persoonlijke of anderszins beschermde tweets zijn niet toegestaan. Alle berichten moeten openbaar zichtbaar blijven om mee te doen en in aanmerking te komen voor de prijs. Onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd en nietig verklaard.

JURERING: De Sponsor controleert alle inzendingen op naleving van deze officiële regels.  Alle in aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit medewerkers van de Sponsor op basis van de volgende gelijkgewogen beoordelingscriteria (“Beoordelingscriteria”):

 • 40% – OVERTUIGEND BERICHT
 • 40% – CREATIVITEIT EN ORIGINALITEIT IN STIJL EN
 • 20% – RELEVANTIE MET DE RONDE IN KWESTIE.

De juryleden kunnen naar eigen goeddunken de winnaars beoordelen en de uiteindelijke winnaars bepalen. De drie (3) in aanmerking komende Deelnemers met de hoogste scores zijn de potentiële winnaars. In het geval van een gelijkspel voor een prijs wordt de potentiële winnaar met de hoogste score in de hierboven vermelde “Creativiteit en originaliteit in stijl”-criteria een winnaar.

Maximaal één (1) deelname per persoon per Ronde, in totaal zes (6) inzendingen tijdens de Wedstrijdperiode. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een persoon of social media-account die meer dan één inzending verzendt, te diskwalificeren. De Vrijgestelde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor: verloren, te late, onvolledige, ongeldige, onbegrijpelijke, onleesbare, verkeerd geadresseerde inzendingen. Alle inzendingen worden het exclusieve eigendom van de Sponsor en worden niet bevestigd of geretourneerd. Door deel te nemen stemt u in met het verkrijgen, gebruiken en overdragen van uw naam, adres en andere informatie door de Sponsor met het doel deze Wedstrijd te beheren en voor andere doeleinden zoals hieronder uiteengezet, en stemt u in dat uw deelname aan de wedstrijd door de Sponsor mag worden gebruikt voor haar inspanningen op het gebied van reclame, marketing en promotie.

KENNISGEVING AAN DE WINNAAR: De twee (2) potentiële winnaars worden geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen die door de Sponsor tijdens elke Ronde zijn ontvangen, waarvan de beslissingen definitief en bindend zijn, op of rond elke vrijdag tijdens de Wedstrijdperiode via een direct bericht op Twitter. De Sponsor is niet aansprakelijk voor een kennisgeving aan een potentiële winnaar die om welke reden dan ook is kwijtgeraakt, onderschept of niet door een potentiële winnaar is ontvangen. Prijswinnaars hoeven niet aanwezig te zijn om te winnen. Alle potentiële winnaars moeten mogelijk een formulier voor rechtmatigheid, aansprakelijkheid en publiciteitsvrijgave ondertekenen, tenzij dit wettelijk verboden is, voordat ze een prijs accepteren.

Als een prijs of prijsmelding wordt geretourneerd als niet-opgeëist of onbestelbaar aan de potentiële Winnaar, als een potentiële Winnaar niet binnen vijf (5) kalenderdagen na de eerste poging tot kennisgeving door de Sponsor kan worden bereikt, als een potentiële Winnaar niet binnen vijf (5) kalenderdagen na de eerste poging tot kennisgeving voldoet aan de instructies van de Sponsor voor het accepteren van de prijs, of als een potentiële Winnaar niet voldoet aan deze Officiële regels, dan wordt deze persoon gediskwalificeerd en kan naar goeddunken van de Sponsor een alternatieve Winnaar worden geselecteerd voor de uit te reiken prijs.

PRIJZEN EN PRIJSVOORWAARDEN: In totaal ontvangen twaalf (12) winnaars één (1) cadeaubon ter waarde van vijftig dollar (50,00 USD), elk met een geschatte winkelwaarde (“ARV”) van $50,00 USD. Totale ARV van alle prijzen die in deze Wedstrijd worden uitgereikt:  $600,00.  Alle bedragen die in deze Officiële regels worden vermeld, zijn in Amerikaanse dollars.

De kans op winstis afhankelijk van het aantal deelnemers dat in aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijd. De Winnaars zijn onderworpen aan alle van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de prijs. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen prijselementen. De Winnaars ontvangen hun prijzen binnen negentig (90) dagen na het einde van de Wedstrijdperiode. De Sponsor behoudt zich het recht voor om te annuleren als de eerlijkheid van de Wedstrijd in in het gedrang komt. Bewijs van identiteit, leeftijd en/of wettelijke verblijfplaats kan vereist zijn om de prijs op te eisen.

ALLE FEDERALE, STAATS- EN LOKALE BELASTINGEN ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAARS. Winnaars kunnen verplicht zijn om vereiste belastingformulieren of andere documenten in te vullen die zijn aangevraagd binnen de periode die door de Sponsor is bepaald. Eventuele verschillen tussen de vermelde geschatte waarde van de prijs en de werkelijke waarde worden niet toegekend.  De winnaar gaat ermee akkoord de prijs “in de staat waarin deze is” te accepteren.

De waarde van de hierboven genoemde prijzen is gebaseerd op een in goed vertrouwen gedane bepaling van de ARV door de Sponsor en dergelijke bepalingen zijn definitief en bindend en hierover vindt geen discussie plaats. Als de werkelijke waarde van een prijs lager blijkt te zijn dan de genoemde ARV, wordt het verschil niet in contanten uitgekeerd.

ALLE KOSTEN OF KOSTEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE AANVAARDING VAN EEN PRIJS DIE NIET IN DIT DOCUMENT IS VERMELD, ZIJN DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAAR(S). Vervanging of overdracht van de prijs is niet toegestaan. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de prijs naar eigen goeddunken te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde. Maximaal één (1) prijs per persoon.

VRIJSTELLINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen aan de Wedstrijd en/of een prijs te accepteren, gaan Deelnemers ermee akkoord de Vrijgestelde partijen te vrijwaren van claims, acties, letsel, verlies, schade of rechtszaken die voortvloeien uit of verband houden met deelname aan de Wedstrijd, acceptatie of ontvangst van een prijs, gebruik of misbruik van prijzen of deelname aan prijsgerelateerde activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) eventuele technische fouten die kunnen verhinderen dat een Deelnemer een inzending indient (b) onbevoegde menselijke tussenkomst in de Wedstrijd (c) fouten in de uitvoering van de Wedstrijd of de verwerking van deelname of (d) letsel, overlijden of schade aan personen of eigendommen die, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden veroorzaakt door deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van een prijs. Vrijgestelde partijen zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of overdracht, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van inzendingen. De Deelnemer gaat er verder mee akkoord dat de aansprakelijkheid van de Vrijgestelde partijen bij elke rechtszaak beperkt blijft tot de kosten van deelname aan de Wedstrijd en in geen geval zijn de Vrijgestelde Partijen aansprakelijk voor advocaatkosten. De Deelnemer doet afstand van het recht om enige schade te claimen, inclusief, maar niet beperkt tot, straf, gevolgschade, directe of indirecte schade.

ALGEMENE VOORWAARDEN: Indien om welke reden dan ook de werking of het beheer van deze Wedstrijd om wordt belemmerd of niet kan worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) infectie door computervirus, bugs, (b) sabotage, onbevoegde interventie, (c) fraude, (d) technische storingen, of (e) andere oorzaken buiten de controle van de Sponsor die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct gedrag van deze Wedstrijd hebben beschadigd of beïnvloed, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen die het deelnameproces manipuleren te diskwalificeren, en om de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten zonder kennisgeving en de Prijzen (hieronder gedefinieerd) toe te kennen aan niet-verdachte, in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen op of na (indien van toepassing) deze opzegging, beëindiging, wijziging of opschorting, of op een eerlijke en billijke manier die het beste met de geest van deze Officiële regels overeenkomt. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon te diskwalificeren die (a) het deelnameproces of de werking van de Wedstrijd-website vervalst of er mee probeert te knoeien of (b) die in strijd met deze Officiële regels, onsportief of storend handelt.

LET OP: ELKE POGING OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIEME WERKING VAN DE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN IS EEN SCHENDING VAN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE WETTEN. MOCHT DAARTOE EEN POGING WORDEN GEDAAN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR SCHADEVERGOEDING OF ANDERE RECHTSMIDDELEN TE ZOEKEN VAN DERGELIJKE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE POGING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Als de Sponsor geen bepalingen van deze Officiële regels afdwingt, betekent dit niet dat de Sponsor afstand doet van die bepaling.  In het geval van een geschil over de identiteit van een winnaar op basis van een e-mailadres, wordt de winnende inzending verklaard aan de hand van de bevoegde accounthouder van het e-mailadres, die ten tijde van de inzending is opgegeven. “Bevoegde accounthouder” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die is toegewezen aan een e-mailadres door een internetprovider, onlineserviceprovider of andere organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, onderwijs, instelling enz.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het verzonden e-mailadres.

GEBRUIK VAN GEGEVENS: Alle door Deelnemers ingediende informatie wordt behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring van de Sponsor, die beschikbaar is op https://www.servicesow.nl/privacy-statement.html . Door deel te nemen aan de Wedstrijd en persoonlijke contactgegevens te verstrekken, gaan Deelnemers hierbij akkoord met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door de Sponsor en erkennen zij dat zij de Privacyverklaring van de Sponsor hebben gelezen en geaccepteerd.

GESCHILLEN : BEHALVE VOOR ZOVER VOORGESCHREVEN IS DOOR FEDERALE OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE WEDSTRIJD DOOR DE WETGEVING VAN DE STAAT CALIFORNIË GEREGELD, ZONDER INACHTNEMING VAN EVENTUELE WETSBEPALINGEN. DEELNEMERS BEGRIJPEN EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE CLAIMS, GESCHILLEN OF TWISTPUNTEN TUSSEN EEN DEELNEMER EN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN WORDEN OPGELOST DOOR DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE IN SANTA CLARA, DE STAAT CALIFORNIA.  DOOR DEEL TE NEMEN DOEN DEELNEMERS VRIJWILLIG EN BEWUST AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST WORDT GESLOTEN OP GROND VAN HANDEL TUSSEN STATEN EN DE INTERPRETATIE, TOEPASSING, UITVOERING EN VERWERKING HIERONDER WORDEN ONDERWORPEN AAN DE FEDERALE ARBITRATION ACT (“FAA”) EN WORDEN UITGEVOERD DOOR JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”), IN OVEREENSTEMMING MET DE UITGEBREIDE ARBITRAGEREGELS VAN JAMS. DE RECHTBANK ZAL UIT ÉÉN BEMIDDELAAR BESTAAN. DE BEMIDDELAAR IS GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OFFICIËLE REGELS EN DE BESLISSING VAN DE BEMIDDELAAR IS DEFINITIEF, BINDEND EN AFWINGBAAR IN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. NOCH DE DEELNEMER NOCH DE SPONSOR HEEFT HET RECHT CLAIMS IN ARBITRAGE SAMEN TE VOEGEN OF CONSOLIDEREN DOOR OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN OF IN CLAIMS ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN GROEP TE BEMIDDELEN.

BOVENDIEN IS HET DEELNEMERS IN DERGELIJKE GESCHILLEN, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, TOEGESTAAN BELONINGEN TE ONTVANGEN HIERBIJ DOEN ZE AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TE VORDEREN (MET INBEGRIP VAN HONORARIA EN KOSTEN VAN ADVOCATEN), ANDERS DAN EIGEN UITGAVEN (D.W.Z. KOSTEN IN VERBAND MET DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD) EN VERDER DOEN ZE AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM SCHADEVERGOEDING TE VERMENIVULDIGEN OF TE VERGROTEN.

Elke Deelnemer ziet hierbij af van de toepassing van Sectie 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, die in het volgende voorziet:

EEN ALGEMENE VRIJSTELLING GELDT NIET VOOR CLAIMS WAARVAN DE CREDITEUR OF DE VRIJSTELLENDE PARTIJ GEEN KENNIS OF VERMOEDEN HEEFT OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJSTELLING EN DIE, ALS HIJ OF ZIJ DAARVAN KENNIS HAD GEHAD, DE VEREFFENING MET ZIJN OF HAAR DEBITEUR OF VRIJGESTELDE PARTIJ WEZENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED.

Elke Deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van de bepalingen in sectie 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië en van andere statuten, regels, wetten, verordeningen of algemene wettelijke beginselen of andere instanties met een vergelijkbaar effect van enig rechtsgebied, en doet verder afstand van het recht om zich nu of in de toekomst in verband met de Wedstrijd op de genoemde bepalingen te beroepen.  De Deelnemers en de Winnaars erkennen en gaan ermee akkoord dat deze verklaring van afstand een essentiële en wezenlijke voorwaarde is van deze Officiële regels en de Wedstrijd.

AANVRAAG LIJST MET WINNAARS : U kunt de naam van de winnaars aanvragen door voor 12 juli 2020 een aan uzelf geadresseerde envelop te sturen naar: ServiceNow “Knowledge 20 Caption This” aanvraag van de lijst met winnaars, T.a.v.: Natalya Copeland, 2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten.Tijdens de Wedstrijdperiode kunnen aanvragen voor Officiële regels naar het bovengenoemde adres worden verzonden. Aanvragen van de regels moeten een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop bevatten. Inwoners van Vermont kunnen portokosten voor aanvragen van de regels weglaten. GEEN GOEDKEURING DOOR SOCIALMEDIAPLATFORMS : Deze Wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door en is niet gekoppeld aan Twitter, Inc. Alle informatie die u verstrekt als onderdeel van deze Wedstrijd aan beide Vrijgestelde Partijen en niet aan Twitter. Door interactie met www.twitter.com of de respectieve mobiele toepassingen zijn Deelnemers onderworpen aan de algemene voorwaarden en het beleid van het socialemediaplatform voor het gebruik van deze sites en toepassingen.bedrijfsnamen, productnamen en logo’s kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.


Kom meer te weten over ServiceNow

Thema's

 • Vier manieren waarop bedrijven zich moeten aanpassen voor succes in 2022
  Cyberbeveiliging en risico
  Vier manieren waarop bedrijven zich moeten aanpassen voor succes in 2022
  Lees waarom bedrijven deze vier belangrijke stappen moeten nemen om succes in 2022 te garanderen.
 • Hybrid work wayfinding technology: man standing in office building looking at phone in his hand
  Werknemerservaring
  ServiceNow zet zich nog meer in voor hybride werken met nieuwe wayfinding-technologie
  Bedrijven die permanent overstappen op hybride werkomgevingen staan voor grote uitdagingen. Ontdek hoe de indoor mapping-technologie van ServiceNow kan helpen.
 • ServiceNow zet zich in voor nul netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030
  Now Platform
  ServiceNow lanceert drie nieuwe innovaties om klanten te helpen efficiënter te werken
  We innoveren voortdurend om het werk voor iedereen beter te maken. Lees over drie nieuwe innovaties die klanten helpen efficiënter te werken

Trends & onderzoek

Jaar