ServiceNow® Privacy Shield-beleid

Met ingang van 20 maart 2019

Met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden overgedragen naar de Verenigde Staten, uitvoerig beschreven in het deel Toepassingsgebied hieronder, houdt ServiceNow, Inc. (“ServiceNow”) zich respectievelijk aan het EU‑VS Privacy Shield‑kader en het Zwitserland‑VS Privacy Shield‑kader. In dit Privacy Shield‑beleid zetten we onze toewijding aan de Privacy Shield‑principes (de “Principes”) en onze werkwijzen voor het implementeren van die Principes uiteen.  Als tussen de bepalingen in dit Privacy Shield‑beleid en de Privacy Shield‑principes een conflict bestaat, zijn de Privacy Shield‑principes leidend. ServiceNow’s Privacy Shield‑certificering kan hier worden ingezien. Kijk voor meer informatie over het Privacy Shield‑kader op de toegewijde Privacy Shield‑website van het Amerikaanse ministerie van handel hier.

Toepassingsgebied

ServiceNow ontvangt persoonsgegevens in verband met het gebruik van (i) applicaties die op een mobiel apparaat van een gebruiker worden gedownload (“Mobiele applicaties”);  en (ii) door ServiceNow gehoste softwareapplicaties (de “Abonnementsdienst”), daaraan gerelateerde ondersteuningsdiensten (“Ondersteuningsdiensten”) en expertisediensten (inclusief professionele services, training en certificering) (de “Expertisediensten”) die wij onze klanten bieden. Met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens die het bedrijf van haar klanten of gebruikers in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ontvangt, handelt ServiceNow in overeenstemming met de Principes.  In dit Privacy Shield‑beleid worden de abonnementsdienst en de expertisediensten gezamenlijk aangeduid als de “Services”.

Definities

In het kader van dit privacybeleid:

Beheerder” betekent een persoon of organisatie die, alleen of samen met anderen, het doel en de wijze bepaald voor de verwerking van persoonsgegevens.

Klant” betekent iedere partij die de service afneemt.

Klantgegevens” betekent de elektronische gegevens die in de Abonnementsdienst door of voor een Klant of haar Gebruikers worden geüpload.

Apparaat” betekent een mobiel apparaat.

Persoonsgegevens” betekent alle informatie, inclusief gevoelige informatie, die (i) betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en (ii) vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland door ServiceNow in de VS wordt ontvangen in verband met de service.

Verwerker” betekent alle natuurlijke personen of rechtspersonen, openbare instanties, agentschappen of andere organen die ten behoeve van de Beheerder persoonsgegevens verwerken.

Gevoelige gegevens” betekent persoonsgegevens die specifiek betrekking hebben op: medische aandoeningen of gezondheid, raciale of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksleven, het begaan of vermeend hebben begaan van eventuele overtredingen, procedures met betrekking tot door het individu begane of vermeend begane overtredingen, uitspraken in of afronding van dergelijke procedures en/of de straf die door een gerechtshof in dergelijke procedures is opgelegd.

“Gebruiker” betekent een individu die door Klant is geautoriseerd toegang te verkrijgen en gebruik te maken van de abonnementsdienst.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

ServiceNow host en verwerkt klantgegevens, inclusief eventuele persoonsgegevens die daarin inbegrepen zijn, uit hoofde of in opvolging van de instructies van de klanten van ServiceNow.  Ook verzamelt ServiceNow een aantal soorten informatie van klanten, waaronder:

  • Informatie en correspondentie die onze klanten en gebruikers verzenden in verband met expertisedienten of andere verzoeken in verband met onze service.
  • Informatie die wij ontvangen van onze zakelijke partners in verband met het gebruik van onze service door onze klanten en gebruikers, of in verband met services die onze zakelijke partners namens onze klanten en gebruikers aanbieden, waaronder ook het opzetten van de abonnementsdienst.
  • Informatie in verband met het gebruik van mobiele applicaties door gebruikers, waaronder geografische locatiegegevens en informatie over apparaten en OS identificatie, inloggegevens, taalinstellingen en tijdzone.

Daarnaast verzamelt ServiceNow algemene informatie over haar klanten, waaronder de bedrijfsnaam en het bedrijfsadres van de klant, creditcardgegevens en de contactinformatie van de vertegenwoordiger van de klant ("Algemene informatie"), ten behoeve van de facturering en het aangaan van contracten.

Doel van de verzameling en het gebruik

ServiceNow kan door klanten en gebruikers verzonden persoonsgegevens waar nodig gebruiken voor het aanbieden van de service en mobiele applicaties, inclusief voor het updaten, verbeteren, beveiligen en onderhouden van de abonnementsdienst en mobiele applicaties en om aan de contractuele verplichtingen van ServiceNow aan haar klanten te voldoen. ServiceNow ontvangt ook algemene informatie in verband met het aanbieden van de service en het onderhouden van de relaties tussen ServiceNow en haar klanten.

Verstrekking aan derden

We kunnen persoonsgegevens die onze klanten en gebruikers verstrekken aan onze service en mobiele applicaties verstrekken aan:

  • Onze dochterondernemingen en aangeslotenen;
  • Opdrachtnemers, zakelijke partners en dienstverleners die we gebruiken voor ondersteuning van onze service.
  • Nader te bepalen partijen, uitsluitend in het geval dat ServiceNow een deel of het geheel van haar onderneming of bezittingen verkoopt of overdraagt (inclusief in geval van fusie, overname, samenwerkingsverband, ontbinding of liquidatie), in welk geval de persoonsgegevens van onze klanten die in ons bezit zijn onderdeel vormen van de bezittingen die worden overgedragen aan de koper of verwerver;
  • Indien wettelijke, of uit hoofde van een rechtsprocedure, vereist;
  • In reactie op een rechtmatig verzoek van een openbare instantie, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid, publiek belang of rechtshandhaving.

Toegang

Individuen in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben normaliter recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Als vertegenwoordiger die uit naam van haar klanten persoonsgegevens verwerkt, is ServiceNow geen eigenaar of beheerder van de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt ten behoeve van haar klanten of hun gebruikers en heeft derhalve geen directe relatie met de gebruikers wiens persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt in verband met het aanbieden van de service. Aangezien iedere klant zelf controle heeft over welke informatie, inclusief eventuele persoonsgegevens, zij van haar gebruikers verzamelt, hoe die informatie wordt gebruikt en verstrekt, en hoe die informatie kan worden gewijzigd, dienen gebruikers van de abonnementsdienst voor vragen over het verkrijgen van toegang tot of het corrigeren van persoonsgegevens, die zijn opgenomen in de klantgegevens, contact op te nemen met de administrator van de betreffende klant. Indien een gebruiker een verzoek tot toegang of correctie aan ServiceNow richt, zullen wij dit doorverwijzen naar de betreffende klant van ServiceNow en zullen wij die klant waar nodig assisteren in de behandeling van dat verzoek.

Voor toegang tot of correctie van algemene informatie die de klant heeft verstrekt, dient de klant rechtstreeks contact op te nemen met haar ServiceNow accountmanager of gebruik te maken van de hieronder vermelde contactgegevens.  

Keuze

Overeenkomstig de Principes, biedt ServiceNow haar klanten en gebruikers keuze in de mate waarin (i) hun persoonsgegevens worden verstrekt aan externe verwerkers, of (ii) hun persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden die wezenlijk verschillen van het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld of daarna door klant of gebruiker zijn geautoriseerd. Als ServiceNow gevoelige informatie voor bepaalde doeleinden wenst te gebruiken of te openbaren, en voor zover de Principes het vereisen, zal hiervoor zogeheten opt‑in toestemming worden gevraagd. Tenzij ServiceNow haar klanten en gebruikers passende keuze biedt, zal ServiceNow persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die wezenlijk overeenkomen met de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

ServiceNow kan persoonsgegevens van klanten en gebruikers verstrekken zonder hiervoor een opt‑out mogelijkheid te bieden en kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken (i) aan externe verwerkers die ServiceNow inzet voor de uitvoering van services namens ServiceNow en op basis van haar instructies, (ii) als zij hiertoe wettelijke, of uit hoofde van een gerechtelijke procedure, verplicht is of wordt, of (iii) in reactie op een rechtmatig verzoek van openbare instanties, inclusief voor het nakomen van verplichtingen betreffende de nationale veiligheid, het publieke belang of de rechtshandhaving. ServiceNow behoudt zich tevens het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in geval van een audit of als het bedrijf wordt verkocht of haar gehele of gedeeltelijke onderneming of bezittingen overdraagt (inclusief in geval van fusie, overname, samenwerkingsverband, ontbinding of liquidatie).

Aansprakelijkheid voor verdere doorgifte

ServiceNow houdt zich aan het Privacy Shield‑principe betreffende verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte. Onder de Principes blijft ServiceNow aansprakelijk als ontvangers bij verdere doorgifte door haar de persoonsgegevens verwerken op een manier die onverenigbaar is met de Principes, tenzij ServiceNow kan aantonen dat zij niet verantwoordelijk was voor het voorval dat tot de schade heeft geleid.

Geschillenbeslechting

Als ServiceNow uw persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van onze Privacy Shield‑certificering onderhoudt binnen een van de services, kunt u vragen of klachten over de naleving van ons Privacy Shield‑beleid richten aan privacy@servicenow.com of, binnen de VS, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, via reguliere post zoals hieronder aangegeven. ServiceNow zal binnen 45 dagen op dergelijke verzoeken en klachten reageren. Als uw klacht niet middels de interne processen van ServiceNow kan worden opgelost zal ServiceNow haar medewerking verlenen aan JAMS, overeenkomstig de JAMS richtlijnen voor internationale bemiddeling, in te zien op de JAMS website op www.jamsadr.com/international‑mediation‑rules.  JAMS‑bemiddeling kan worden gestart volgens de voorwaarden in het betreffende JAMS‑reglement. De bemiddelaar kan iedere passende remedie voorstellen, zoals verwijdering van de betreffende persoonsgegevens, publicatie van bevindingen met betrekking tot non‑compliance, betaling van vergoeding voor verliezen die zijn geleden als gevolg van non‑compliance of beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens van de klant of gebruiker die de klacht heeft ingediend. De bemiddelaar, de klant of de gebruiker kunnen de kwestie ook doorverwijzen naar de Federal Trade Commission van de VS, die Privacy Shield onderzoeks‑ en handhavingsbevoegdheden heeft met betrekking tot ServiceNow. Onder bepaalde omstandigheden kunnen klanten en gebruikers bindende arbitrage instellen voor de behandeling van klachten over compliance van ServiceNow met de Principes.

Hoe u ServiceNow kunt bereiken

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over dit privacybeleid en onze privacypraktijken, of als u uw gegevens wilt updaten, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via:  privacy@servicenow.com of via reguliere post geadresseerd aan het volgende adres:

ServiceNow, Inc.
Attn: Privacy
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054

Echter kunt u reguliere post ook adresseren aan onze dochteronderneming in de Europese Unie, ServiceNow Nederland B.V., op het volgende adres:

ServiceNow Nederland BV.
Attn: Legal Department
Hoekenrode 3
1102 BR Amsterdam
The Nederland

// Commenting on 02/23/2020 (Author -- Pranaya) // To fix the slow page load on prod //Check with Zan and Alex later to see if we can add through Launch // Commenting on 02/23/2020 (Author -- Pranaya) // To fix the slow page load on prod //Check with Zan and Alex later to see if we can add through Launch

Hartelijk dank

Bedankt voor uw verzoek. Een ServiceNow vertegenwoordiger zal binnen 48 uur contact met u opnemen.

form close button

Neem contact met ons op

Ik ontvang graag informatie over aankomende evenementen, producten en diensten van ServiceNow. Ik begrijp dat ik mij op ieder gewenst moment kan uitschrijven.

  • "Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik akkoord ga met de Privacyverklaring .