Wat is het verschil tussen Agile en Waterfall?

Agile en Waterfall (ook wel traditioneel genoemd) zijn twee ontwikkelingsmethoden; Agile gebruikt een iteratieve benadering, terwijl Waterfall sequentieel is.

In het geval van een nieuw project, programma of product worden projectmanagers geconfronteerd met de beslissing welk soort leveringsmethodologie moet worden gebruikt. Een leveringsmethode is in wezen een framework: een proces of reeks processen die worden gebruikt om georganiseerde planning, ontwikkeling, uitvoering, fixatie, monitoring, en de balans voor het werk te faciliteren. En twee van de meest gebruikte methodologieën vandaag de dag zijn het traditionele Waterfall-framework, en de nieuwere Agile-benadering. Een derde benadering– waarbij traditionele en flexibele werkmethoden worden gecombineerd – is ook een wijdverbreide toepassing.

Agile is een iteratieve methodologie voor softwareontwikkeling met een doel gericht op samenwerking tussen zelforganiserende en functieoverschrijdende teams. Leer meer over Agile.

Agile onthoudt zich van de traditionele, één-stap-tegelijk benadering waarbij toegewezen resources specifieke toegewezen taken uitvoeren, en het project vervolgens verplaatsen naar de volgende fase of toegewezen resource(s). In plaats daarvan is het afhankelijk van toegewijde teams die in staat zijn om samen en gelijktijdig te werken. Deze teams voeren taken gelijktijdig uit, waardoor het niet langer nodig is te wachten tot taken zijn voltooid, en u in staat wordt gesteld om gemakkelijk te pivoteren om veranderende behoeften of opkomende problemen aan te pakken.

Zoals hierboven vermeld, is Agile iteratief en ondersteunt het continue releases; het verdeelt het werk in meerdere sequenties van herhaalde cycli, genaamd iteraties. Dit levert voortdurend waarde aan de eindgebruiker, in plaats van alles tegelijk te leveren bij het voltooien van het project. Agile speelt een sleutelrol in continue levering en continue verbetering.

Agile-methodologie - ServiceNow

Hoewel verschillende teams Agile op een aantal verschillende manieren kunnen benaderen, houdt Agile zich altijd aan de volgende kernprincipes:

 • Aanpassingsvermogen
  Agile-projecten moeten de flexibiliteit hebben om architectuur, ontwerp, deliverables, eisen en andere elementen te veranderen tijdens het project.
 • Lean Development
  Agile heeft de eenvoudigste benadering van ontwikkeling, waardoor onnodige of overbodige stappen worden geëlimineerd.
 • Teamwerk
  Agile is afhankelijk van effectief teamwerk en communicatie, waardoor meerdere taken tegelijk kunnen worden uitgevoerd.
 • Klantbetrokkenheid
  Agile iteraties leveren waarde in stappen, waardoor het mogelijk is om samen te werken met klanten bij het introduceren van nieuwe ideeën en het maken van productrevisies.
 • Duurzaamheid
  Agile benadrukt het creëren van een duurzaam, constant ontwikkelingstempo om de waarde aan de klant te leveren op basis van resultaten, in plaats van teams die zich op uitvoer richten onder druk te zetten.
 • Tijd
  Tijd die aan Agile-projecten wordt besteed, wordt opgesplitst in sprints: korte tijdeenheden waarin specifieke taken worden voltooid en vervolgens worden beoordeeld.
 • Testen
  Tijdens elke fase van het Agile-project vinden er testen plaats, in plaats van te wachten tot het volledige project is voltooid.

Sinds de introductie begin jaren 2000 heeft Agile een aanzienlijke populariteit verworven. De voordelen van de Agile-methodologie zijn onder meer:

Voorspelbare planning

Met voorgedefinieerde sprints kunnen nieuwe functies snel en voorspelbaar worden geleverd. Bètatests kunnen ook eerder worden uitgevoerd dan anders mogelijk zou zijn.

Teamautonomie

Agile legt de focus op eenvoud en samenwerking en geeft teams ongeëvenaarde vrijheid in het zelf organiseren en nemen van cruciale beslissingen.

Flexibiliteit

Teamautonomie in Agile geeft teams de flexibiliteit om de methoden en technieken te kiezen die het beste passen bij het gewenste resultaat. Tegelijkertijd worden projecten zelf flexibeler, waarbij nieuwe of gewijzigde items met achterstand in de loop van de ontwikkeling kunnen worden geïntroduceerd. Vroege bètatests bieden ook essentiële feedback die ontwikkelaars kunnen gebruiken om belangrijke veranderingen aan te brengen.

Effectievere communicatie

Agile is afhankelijk van het vermogen van een team om effectief te communiceren, zowel intern als extern. Het benadrukt directheid en helderheid, en zorgt ervoor dat er regelmatige, persoonlijke communicatie plaatsvindt.

Meer aandacht voor bedrijfswaarde

In de Agile-methodologie is het de klant of eindgebruiker die de prioriteit van functies bepaalt. Dit geeft ontwikkelingsteams duidelijk inzicht in welke functies de beste waarde voor het bedrijf bieden.

Verbeterde klantgerichtheid

Wanneer ontwikkelaars worden geconfronteerd met strakke deadlines en moeilijke langetermijndoelen, kunnen ze het belang van de klant gemakkelijk uit het oog verliezen. Agile verplaatst die focus, waarbij de behoeften van de klant en andere feedback van de gebruiker als basis voor verbeterde producten worden gebruikt. Dit leidt niet alleen tot een grotere klanttevredenheid, maar ook tot een beter rendement.

Hoewel Agile vaak wordt gezien als de superieure keuze van methodologieën, brengt het wel een handvol nadelen met zich mee waarvan u zich bewust moet zijn voordat u het gebruikt. Dit zijn onder meer de volgende zaken:

Vereist een hoge mate van klantbetrokkenheid

Indien klanten niet de tijd of de interesse hebben om nauw samen te werken met het ontwikkelingsteam, zal het project niet over de feedback of inzichten beschikken die het nodig heeft om vooruitgang te boeken.

Gaat uit van complete teamtoewijding

Als teamleden zich niet volledig inzetten om het project effectief en efficiënt te voltooien, valt het zelfbeheeraspect van Agile uiteen.

Geeft u wellicht niet genoeg tijd om aan alle deliverables te voldoen

Sommige taken, of zelfs bepaalde subtaken, kunnen te tijdrovend zijn om tijdens één sprint te worden voltooid. Om deze problemen aan te pakken, moeten teams ofwel van prioriteiten veranderen of dure extra sprints introduceren.

Staat geen allesomvattend beheer toe

Het iteratieve en incrementele karakter van Agile is niet zo compatibel met projectbeheer of -toezicht. Teams die niet in staat zijn zichzelf te besturen, zullen minder waarschijnlijk effectief kunnen worden bestuurd.

Weinig documentatie

Het feit dat Agile werksoftware voorrang geeft boven documentatie betekent soms dat essentiële notaties achterblijven. Dit kan een probleem zijn, omdat uitgebreide documentatie helpt implementaties deelbaar te maken, het denken achter specifieke beslissingen kan identificeren en teams in staat stelt gemakkelijker terug te keren naar eerdere fasen.

Vereist culturele adoptie

Vaak zijn bedrijfsprocessen, toolsets, beleid, organisatiestructuren, en controles niet bevorderlijk voor Agile. Als zodanig vereist een effectieve Agile-implementatie brede culturele verandering in de hele organisatie. Dit kan leiden tot verzet van individuen of afdelingen die gewend zijn aan meer traditionele praktijken.

Waterfall, de meer traditionele benadering van ontwikkeling, is een lineaire, sequentiële methodologie die de levenscyclus van softwareontwikkeling verdeelt in afzonderlijke fasen waarin de volgende fase alleen kan doorgaan als de vorige fase is voltooid.

Waterfall, de vroegste ontwikkelingsmethodologie, is eenvoudig te gebruiken en te begrijpen, en is sterk afhankelijk van het vooraf laden van werk, onderzoek, documentatie en planning. Het is een ‘tweemaal meten, eenmaal uitvoeren’-benadering; alle projectvereisten worden aan het begin van het project duidelijk gedefinieerd, en er wordt een gedetailleerd plan opgesteld om aan deze behoeften te voldoen.

Wat zijn de fases in Waterfall?

De traditionele ontwikkelingsmethodologie verdeelt projecten in zeven verschillende fasen. Elk van deze fasen is onafhankelijk van de andere; een nieuwe fase kan over het algemeen niet beginnen voordat de voorgaande fase is voltooid. Bovendien worden de meeste fasen gescheiden door een ‘stage-gate’, die een reeks vereisten vertegenwoordigt die moeten worden voltooid en managementbeslissingen die moeten worden genomen voordat het project naar de volgende fase kan overgaan. De fasen zijn als volgt:

 • Ontwerp
  Ontwikkelteams beginnen met het beoordelen van het komende project, inclusief de voordelen en potentiële kosten.
 • Documentatie
  Systeem- en softwarevereisten, evenals andere resources voor het project, worden verzameld en gedocumenteerd.
 • Analyse en ontwerp
  Teams analyseren het project en bepalen hoe ze willen dat het product of de dienst functioneert; essentieel werk wordt geïdentificeerd en gepland.
 • Code en eenheden testen
  Codering begint voor elke software-eenheid, waarbij testen onderweg plaatsvinden. Eenheden zijn geïntegreerd in de softwarearchitectuur die in eerdere fasen is gedefinieerd.
 • Systeembrede tests
  Testen worden systeembreed uitgevoerd; dit omvat testen voor bugs en gebruikersaanvaarding (UAT), evenals andere essentiële tests.
 • Problemen oplossen
  Bugs, inefficiënties en problematische problemen die in de vorige fase zijn geïdentificeerd, worden opgelost en verholpen.
 • Levering
  Het eindproduct of de dienst wordt geleverd aan de eindgebruiker.

De Waterfall-methodologie, die voor het eerst in 1970 werd beschreven, is ongeveer een halve eeuw lang consistent gebruikt door ontwikkelingsteams. Dit komt omdat het bepaalde voordelen biedt, waaronder de volgende:

Eenvoudige planning en ontwerp

De Waterfall-methodologie is wellicht het gemakkelijkst te beheren, omdat elke fase is gekoppeld aan specifieke deliverables en een duidelijk beoordelingsproces.

Beter ontwerp met de aanpak van het hele systeem

In projecten waar meerdere componenten ontworpen moeten worden om integratie met externe systemen mogelijk te maken, is de benadering van Waterfall (waarbij het ontwerp al vroeg in het proces wordt voltooid) een duidelijk voordeel.

Duidelijk omschreven werkomvang

De productvereisten worden gedocumenteerd en overeengekomen vóór de start van de ontwikkeling, waardoor een voorspelbare en concrete set functies wordt gecreëerd.

Nauwkeurigere kostenprojectie

Een betere planning en vooraf geladen documentatie zorgen voor een duidelijk overzicht van de potentiële kosten. Dit maakt een nauwkeurige budgettering mogelijk.

Duidelijke voortgangsmetingen

Omdat de volledige omvang van het werk van tevoren bekend is, wordt het meten van de voortgang eenvoudig en nauwkeurig. De voortgang wordt doorgaans gemeten in het ‘statusrapport’, waarin werkitems worden gedefinieerd als groen, geel of rood als het gaat om planning, budget en resources.

Gedefinieerde teamrollen

Doelen worden geïdentificeerd en vastgesteld voordat het ontwikkelingswerk begint, in plaats van dat ze flexibel blijven om rekening te houden met veranderende behoeften.

Gedeelde lading

Teamleden hebben de bandbreedte om aan andere projecten te werken, en hoeven alleen hun tijd te besteden tijdens hun aangewezen fasen.

Projectonafhankelijkheid van klanten

Waterfall-methodologieën zorgen voor een eenvoudigere, meer vrije beleving voor klanten; betrokkenheid van eindgebruikers is niet vereist, behalve tijdens de vereisten- en beoordelingsfasen.

Uitgebreide documentatie

Met een duidelijkere focus op planning en documentatie volgen projecten een vaste weg, zijn ze makkelijker te beoordelen en zijn de resultaten duidelijker herkenbaar.

De stijging van Agile getuigt van bepaalde nadelen in de traditionele Waterfall-methodologie. Deze nadelen zijn onder meer:

Maakt gebruik van een stijve structuur

Omdat Waterfall afhankelijk is van gedetailleerde planning in een vroeg stadium, kunnen projecten die onverwachte problemen, versperringen of veranderende behoeften tegenkomen zich mogelijk niet aanpassen. Watervallen stromen slechts in één richting; het kan onmogelijk of zeer moeilijk zijn om terug te keren naar eerdere stadia om veranderingen aan te brengen.

Geen ruimte voor onzekerheid

Stugge gedefinieerde eisen laten weinig ruimte voor inspiratie, innovatie of creativiteit, en kunnen ontwikkelaars ervan weerhouden om te profiteren van onverwachte kansen tijdens de ontwikkeling.

Kan leiden tot ontevredenheid bij de klant

Omdat klanten minder betrokken zijn bij ontwikkelingsprocessen, kan het zijn dat ze zich buitengesloten voelen. Wat misschien nog problematischer is, is dat klanten zich mogelijk niet bewust zijn van wat er zal worden geleverd totdat het project is voltooid. Daarnaast weten ontwikkelaars zelf wellicht niet wat de verwachte uitkomst is voor de klant, waardoor de kloof nog groter wordt. Omdat testen pas aan het einde van het project plaatsvinden, zullen bugs en UX-problemen bovendien eerder onopgemerkt blijven.

Vertraagt testen tot het einde

Onduidelijke deadlines voor specifieke fasen kunnen ertoe leiden dat projecten niet op tijd af zijn volgens de planning. Om dit te compenseren, zullen de teams zich soms door de laatste stadia en zelfs de testen haasten. Dit kan leiden tot inferieure producten.

Vereist duidelijke eisen in een vroeg stadium

Vereisten moeten duidelijk worden geïdentificeerd en goedgekeurd voordat de werkzaamheden kunnen worden gestart. Als dat niet het geval is, kunnen individuele teamleden de vereisten anders interpreteren, wat leidt tot misverstanden.

Richt zich op documentatie ten koste van de bouw

Met zoveel moeite die wordt besteed aan planning en documentatie zijn er minder middelen beschikbaar voor het daadwerkelijk bouwen van producten.

Agile en Waterfall bieden elk hun eigen voor- en nadelen. Met dit in het achterhoofd kunnen organisaties worden geholpen door de specifieke gebruiksscenario's voor beide opties te begrijpen bij het kiezen van de methodologieën die het beste voor ieder project zullen werken.

Houd bij het nemen van deze beslissingen rekening met het volgende:

Vereisten

Strengere projectvereisten zijn beter geschikt voor Waterfall, terwijl projecten met minder eisen en regels gebruik kunnen maken van creativiteit en vrijheid van Agile.

Agile vs. Waterfall - ServiceNow

Vereisten

Strengere projectvereisten zijn beter geschikt voor Waterfall, terwijl projecten met minder eisen en regels gebruik kunnen maken van creativiteit en vrijheid van Agile.

Bestaande processen

Strikte processen maken het inzetten van Agile zeer moeilijk en profiteren meer van een traditionele Waterfall-benadering. Agile is effectiever als processen flexibeler zijn.

Betrokkenheid van de gebruiker

Waterfall is effectief wanneer klanten, eindgebruikers en producteigenaren niet geïnteresseerd zijn in nauwe samenwerking met het ontwikkelingsteam. Gebruikers die meer betrokkenheid willen, profiteren meer van Agile.

Bestaande vs. innovatieve projecten

Het verbeteren van bestaande verouderde projecten, waar de kenmerken al goed gedefinieerd zijn en integraties zijn opgezet, werkt beter met de Waterfall-benadering. Als het project een nieuwe weg baant en iets probeert te doen dat nog niet is gedaan, dan stelt Agile's iteratieve benadering teams in staat om te leren en zich aan te passen gedurende het proces.

Tijdlijn

De Waterfall-methodologie legt een voorspelbaar resultaat vast en werkt goed met duidelijk gedefinieerde deadlines en langetermijnprojecten. Kortere deadlines die flexibeler zijn, werken beter binnen Agile.

Budget

De voorspelbaarheid van Waterfall is ook zeer geschikt voor inflexibele budgetten, waar elke actie en uitgave vroeg in het proces moet worden gedocumenteerd. Agile vraagt minder stijfheid in het budgetteren, richt zich op functies en ontwikkelingssnelheid, en is niet zo strict als het gaat om kosten.

Omvang en complexiteit van het project

Kleinere, goed gedefinieerde projecten zijn vaak beter geschikt voor Waterfall. Grotere, complexere projecten profiteren van de Agile-benadering.

Organisatorische factoren

Bij het coördineren met externe werknemers of het samenwerken met andere organisaties is Waterfall een betere keuze wegens de verminderde behoefte aan persoonlijke samenwerking. Als één enkele organisatie en co-locationele teamleden alleen verantwoordelijk zijn voor het project, is Agile effectiever.

Omdat Agile en Waterfall beide aanzienlijke voordelen bieden, zijn bedrijven over de hele wereld op zoek naar manieren om deze voordelen te combineren en tegelijkertijd de nadelen te beperken. Het resultaat is hybride projectmanagement.

Hybride projectmanagement brengt Agile en Waterfall samen om een oplossing te creëren die tijd, middelen en gebruikerstevredenheid optimaliseert.

Duik dieper in ServiceNow ITBM

Vergroot de waarde met een op elkaar afgestemde bedrijfs- en IT-strategie met onze beoordeelbare ITBM-oplossing.