Wat houdt de veerkracht van een bedrijf in?

De veerkracht van een bedrijf is het vermogen om in het geval van verstoringen continue activiteiten te handhaven, mensen en assets te beschermen, en de merkwaarde te behouden.

In de eerste maanden van 2019 hadden niet veel mensen kunnen voorspellen dat bedrijven over de hele wereld binnen een jaar zouden wankelen vanwege de verwoestende gevolgen van een dodelijke mondiale pandemie. Uit onderzoek blijkt dat tussen maart en juli 2020 meer dan 80.000 kleine bedrijven hun deuren permanent moesten sluiten. Maar kleine bedrijven waren niet het enige slachtoffer. Veel grote, gevestigde organisaties kregen te maken met aanzienlijke tegenslagen of zelfs een faillissement.

Terugkijkend wordt de boodschap duidelijk: er kan van alles gebeuren en als u niet voorbereid bent, kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Bedrijfsveerkracht is een aanpak die organisaties probeert voor te bereiden op onvoorziene verstoringen. Of het nu gaat om natuurrampen, verstoringen van de toeleveringsketen, uitval van IT en nutsvoorzieningen of zelfs een wereldwijde gezondheidscrisis, veerkrachtige bedrijven zijn in staat effectieve actieplannen te maken om te overleven en te herstellen van noodsituaties, zonder dat dit ten koste gaat van hun infrastructuur, klantenbestand en reputatie. Met een uitgebreid veerkrachtplan zorgt u dat uw bedrijf goed voorbereid is.

Voordelen van bedrijfsveerkracht

Risico's van niet plannen

Het onvoldoende plannen van de bedrijfsveerkracht brengt verschillende risico's met zich mee:

 • Financieel verlies
 • Reputatieschade
 • Bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit
 • Langzaam herstel
 • Milieueffecten
 • Onvermogen om community te ondersteunen

Voordelen van planning

Door te plannen kunnen bedrijven zich voorbereiden op een reeks waarschijnlijke en minder waarschijnlijke verstoringen. De voordelen van planning zijn onder meer:

 • Financiële risico's verminderen
 • De reputatie verbeteren
 • Bedreigingen minimaliseren
 • Snel herstel
 • Onderbrekingen minimaliseren
 • Operationele risico's beperken

In ISO 22300:2018 wordt bedrijfscontinuïteit als volgt omschreven: "Het vermogen van een organisatie om de levering van producten of services op aanvaardbare vooraf gedefinieerde niveaus voort te zetten na een verstoring." Verstoringen kunnen variëren van een wijziging in de wetgeving die veranderingen afdwingt tot het verlies van een werknemer. Continuïteit is het anticiperen op deze verstoringen en het opstellen van een plan om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet in geval van een verstoring.

In ISO 22316:2017 wordt bedrijfsveerkracht als volgt omschreven: "Het vermogen van een organisatie om te incasseren en zich aan te passen aan een veranderende omgeving, zodat deze haar doelstellingen kan verwezenlijken, kan overleven en succes kan hebben." In wezen is bedrijfsveerkracht het vermogen om zich te herstellen van en zich aan te passen aan potentieel schadelijke incidenten. Met de juiste mechanismen en voorbereiding op onvoorziene omstandigheden kunnen bedrijven verstoringen in het bedrijf opvangen zonder dat dit ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.

Voordelen van continuïteitsbeheer

 • Voorkom verrassingen: bereid een 'wat als'-scenario voor om u voor te bereiden op de beste, slechtste en verwachte uitkomsten.
 • Herstel sneller: identificeer belangrijke toepassingen, locaties of leveranciers die prioriteit krijgen in het geval van een verstoring.
 • Neem snel gefundeerde beslissingen: werk in eerste instantie aan kritieke risico's en gebruik geautomatiseerde berekeningen om uw risico's te helpen prioriteren.
 • Snellere acceptatie door gebruikers: maak het uzelf gemakkelijker om werk af te maken met eenvoudige, krachtige gebruikerservaringen op vertrouwde platforms.

Voordelen van Risk Management

 • Snellere besluitvorming op basis van risico's: stel prioriteiten voor activiteiten in op basis van geautomatiseerde risicoscores om eerst de meest kritieke risico's te kiezen.
 • Betere prestaties: multifunctionele activiteiten voorkomen werkonderbrekingen wanneer risicobeheer is geïntegreerd.
 • Effectieve communicatie van risico's: doe realtime inzichten op met op rollen gebaseerde dashboards om rapportage op alle niveaus te vereenvoudigen en te versnellen.
 • Houd risico's onder controle: een mobiele interface kan de informatie bieden die nodig is om uw werk te doen, ongeacht tijd of locatie.

Een echt veerkrachtig bedrijf stuurt aan op gedrag dat aansluit op een gedeelde visie en doelstelling. Het bedrijf kent de huidige context van de organisatie en is in staat om veranderingen te incasseren, zich hieraan te passen en hierop te reageren. Goede governance en goed management zijn cruciaal en het bedrijf moet verschillende soorten vaardigheden, leiderschap, kennis en ervaring in huis hebben.

Idealiter bestaat er coördinatie tussen managementdisciplines en bijdragen van experts op bijvoorbeeld technisch en wetenschappelijk gebied. Tot slot is er een sterke mate van risicobeheer en prioritering van risico's.

Voor effectieve bedrijfsveerkracht moet u uw bedrijf, uw klanten en de mogelijke verstoringen waarmee u te maken kunt krijgen door en door kennen. U moet bovendien uw hele organisatie aan boord krijgen, van belangrijke besluitvormers tot niet-managementpersoneel. Daarom geven we hier vier belangrijke tips om de bedrijfsveerkracht in uw bedrijf te helpen garanderen.

Bepaal wat bedrijfsveerkracht voor uw bedrijf betekent

Elk bedrijf is uniek. Elk bedrijf zal bedrijfsveerkracht daarom iets anders moeten benaderen. Begin met het identificeren van belangrijke bedrijfselementen, zoals uw visie of missie. Bepaal wie uw klanten zijn en wat ze van u verwachten. Zet uw essentiële processen en procedures op papier.

Al deze informatie zal u helpen essentiële functies aan te wijzen en prioriteiten te stellen, zodat u bij verstoringen weet waar u uw inspanningen voor onderhoud en herstel moet concentreren. Stel een aanvaardbaar minimumniveau van bedrijfsactiviteiten vast, bepaal zonder welk personeel, functies en resources u kunt werken en weet welke kwetsbaarheden u moet overwinnen om in bedrijf te blijven.

Werk met uw facilitair managers

Facilitair managers spelen een essentiële rol bij het opstellen van effectieve plannen voor bedrijfsveerkracht. Door onder andere operationele plannen te maken, budgetten op te stellen, trainingen te organiseren en oefeningen te doen, bereiden zij uw faciliteiten en uw werknemers voor om snel en effectief te reageren als er een verstoring optreedt.

Als u uw bedrijfsveerkracht gaat plannen, moet u nauw samenwerken met uw facilitair managers. U kunt hun expertise gebruiken bij het bepalen van uw strategie, zodat uw bedrijf snel kan herstellen van mogelijk verwoestende rampen en andere onverwachte gebeurtenissen.

Negatieve bedrijfsgebeurtenissen zijn niet zo zeldzaam als ze ooit waren. We zouden grote rampen kunnen zien als eenmalige noodsituaties waar onze bedrijven waarschijnlijk nooit mee te maken zullen hebben, maar dit snijdt eenvoudigweg geen houdt. Het aantal dergelijke rampen is de afgelopen twintig jaar zelfs verdrievoudigd. Het valt ook niet te ontkennen dat het concept van bedrijfsveerkracht wereldwijd op de proef is gesteld als gevolg van de recente COVID-19-pandemie, waarbij agile organisaties veel beter in staat bleken om de storm te doorstaan.

Het beschermen van uw bedrijf en het garanderen van een continue bedrijfsvoering vereist een hernieuwde focus op veerkracht in uw hele organisatie. ServiceNow Continuity Management biedt de essentiële resources en tools waarmee organisaties snel en effectief kunnen herstellen, waardoor de uitvaltijd van services tot een minimum wordt beperkt en personeel en assets worden beschermd.

Met ServiceNow is bedrijfsveerkracht eenvoudig. Maak betrouwbare continuïteitsplannen die prioriteit geven aan kritieke functies, identificeer en versterk mogelijke zwakke plekken, verminder de negatieve impact met behulp van definities van secundaire locaties en vooraf gedefinieerde runbooks, en stel essentiële doelstellingen vast om iedereen te helpen bij het bereiken van hetzelfde doel.

Versterk uw organisatie met bedrijfsveerkracht

U kunt noodsituaties niet voorkomen, maar met ServiceNow kunt u er wel voor zorgen dat deze geen schade toebrengen aan uw bedrijf, werknemers of klanten.

Contact
Demo