Wat is een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)?

Een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End-User License Agreement / EULA) is een juridisch bindend document, waarin de rechten en beperkingen van de gebruiker voor het gebruik van een specifiek softwareproduct worden gedefinieerd.

Wanneer een klant of bedrijf een stuk software koopt, wordt hij in feite helemaal geen eigenaar van de software. In plaats daarvan betalen ze voor het recht om de software te gebruiken. Het eigendom van deze softwaretoepassingen blijft bij de softwareleverancier. Om de voorwaarden, aansprakelijkheden, beperkingen, verplichtingen en meer duidelijk te specificeren, zullen verkopers hun software achter een EULA plaatsen. De eindgebruiker moet dan akkoord gaan met de bepalingen in de EULA voordat hij toegang krijgt tot de applicatie.

“Licentieovereenkomst voor eindgebruikers” (of, meer in het algemeen, de afkorting “EULA”) is de meest gebruikte term om dit soort contracten tussen de licentiegever van een softwareproduct en de licentiehouder te beschrijven. Er zijn echter verschillende andere termen die gebruikt kunnen worden om overeenkomsten te beschrijven die in wezen dezelfde functie vervullen. Dit zijn onder meer de volgende:

  • Licentieovereenkomst
  • Softwarelicentieovereenkomst
  • Eindgebruikersovereenkomst voor toepassingen met licentie
  • Algemene voorwaarden
  • Click-wrap-licentie
  • Browse-wrap-licentie
  • Shrink-wrap-licentie

Hoewel veel van deze termen synoniem worden gebruikt, kunnen sommige een iets andere focus of juridische functie hebben. In officiële documentatie is het gebruik van "eindgebruikerslicentieovereenkomst" of "EULA" vaak de meest geschikte benadering.

In tegenstelling tot veel fysieke producten, waarbij het eigendom van eigenaar verandert zodra de transactie is afgerond, vormt de aankoop van software een doorlopende relatie tussen de verkoper en de gebruiker. Deze relatie vereist het stellen van grenzen. EULA's bepalen wat de gebruiker wel en niet mag doen met de software, stellen de voorwaarden van de overeenkomst vast, verduidelijken de aansprakelijkheid, verstrekken informatie over inbreuken, specificeren disclaimers, en bepalen hoe en wanneer het recht om de toepassing te gebruiken kan worden beëindigd.

Wat zijn de voordelen van EULA voor softwareleveranciers?

Een effectieve EULA fungeert als een schild en beschermt de rechten van de softwareleverancier. Een EULA is een vitale verdedigingslaag tegen inbreuk op het auteursrecht, reverse engineering van software en misbruik van de applicatie. Het stelt verkopers ook in staat hun eigen aansprakelijkheid te beperken en hun reputatie te beschermen als de gebruiker de applicatie misbruikt of gebruikt voor ongepaste of illegale doeleinden.

Bovendien geeft de EULA de verkopers de mogelijkheid om garanties af te wijzen, door te specificeren dat de applicatie wordt geleverd op basis van 'as-is' of 'as-available' - zodat zij niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat bepaalde omstandigheden verhinderen dat de software volledig aan de vereisten voldoet. Ten slotte beschermt een EULA-contract ook het recht van de verkoper om licenties in te trekken of op te schorten om welke reden dan ook, en op elk moment, met of zonder waarschuwing.

Wat zijn de voordelen van EULA voor klanten?

Hoewel de meeste EULA's zijn ontworpen om de rechten van softwareleveranciers beter te ondersteunen, bieden zij ook een aantal voordelen voor de eindgebruikers. Door de rechten en beperkingen van de eindgebruikers duidelijk te omschrijven, stelt de EULA verwachtingen vast, definieert de software- en onderhoudstermijnen, en beschrijft hoe de software moet worden gebruikt voor een optimale doeltreffendheid.

Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers zijn doorgaans uniek voor de leveranciers en de applicatie die zij vertegenwoordigen. Dit gezegd zijnde, bestaan de meeste EULA's uit bepaalde gemeenschappelijke elementen. Veel van deze elementen hebben de vorm van bepalingen in de EULA:

Definities

EULA's moeten duidelijk, relevant en toegankelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker begrijpt waar hij mee instemt, bevatten EULA's vaak een lijst met definities van relevante begrippen die in de overeenkomst worden gebruikt. De gebruiker kan deze begrippen raadplegen terwijl hij de EULA doorleest.

EULA-onderdelen | ServiceNow

Copyrightverklaring

Een copyrightvermelding informeert de gebruiker dat de software in kwestie het intellectuele eigendom is van de verkoper, en dat elke inbreuk op het gevestigde copyright zal worden bestraft met gerechtelijke stappen.

Bevestiging van inbreuk

Deze clausule bepaalt rechtstreeks dat inbreuk op het auteursrecht wordt overgedragen aan de licentienemer.

Informatie over de licentiegever

De EULA definieert wie de softwareleverancier is, inclusief gegevens als naam en contactgegevens.

Software-informatie

De naam van de software, de versie ervan en alle andere informatie die relevant is voor de toepassing is opgenomen in de EULA.

Relevante wetten

In dit gedeelte worden alle wetten beschreven die betrekking kunnen hebben op het gebruik van de software. In dit gedeelte kunnen ook mogelijke sancties worden vermeld voor het niet naleven van deze wetten.

Garantiedisclaimer

De garantiedisclaimer beschermt de leverancier tegen aansprakelijkheid als er problemen ontstaan door de software.

Onderhoud en ondersteuning

In dit gedeelte van de EULA worden relevante verwachtingen op het gebied van onderhoud en ondersteuning vastgelegd, waaronder de vraag of er onderhoud of ondersteuning beschikbaar zal zijn, hoe deze services zullen worden geleverd en met welke regelmaat gepland onderhoud kan worden uitgevoerd.

Beperkingen voor het gebruik

De clausule met beperkingen voor het gebruik definieert de wettelijke beperkingen van de manier waarop de gebruiker de software mag gebruiken.

Site-licenties

In dit gedeelte wordt beschreven of en in welke scenario's een gebruiker de software op meerdere apparaten mag installeren.

Begindatum

De EULA moet een begindatum bevatten, die aangeeft wanneer de gebruiker gebonden is aan de overeenkomst (over het algemeen vanaf het moment dat de gebruiker het softwarepakket opent of de download start).

Beëindiging van de licentie

Deze clausule definieert welke schendingen kunnen resulteren in een beëindiging van de licentie, en verleent de leverancier het recht om de softwarelicentie om welke reden dan ook te beëindigen of in te trekken.

Licentieverlening

Dit gedeelte verleent de licentienemer officieel toestemming om de software te gebruiken, afhankelijk van de ondertekening van het document.

Een eindgebruikerslicentieovereenkomst is een juridisch document; als zodanig moet het bepaalde gevestigde formaten en protocollen volgen om juridisch afdwingbaar te zijn. Veel organisaties zullen ervoor kiezen om een EULA-jurist in te huren om te helpen bij het opstellen van de licentieovereenkomst, of om op zijn minst de voltooide overeenkomst te beoordelen vóór publicatie.

Stel vast wie het bedrijf en de gebruiker zijn

Omdat de EULA een contract is, is het van vitaal belang de relevante partijen te identificeren. Stel duidelijk vast wie de licentiegever en de licentienemer zijn, zodat zij wettelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het voldoen aan hun voorwaarden.

Maak het auteursrecht bekend

Een belangrijk aspect van het gebruik van software is het soort auteursrecht of intellectuele eigendomslicentie dat erop van toepassing is. Een open-source toepassing, bijvoorbeeld, zou de gebruiker toestaan bepaalde handelingen te verrichten die verboden zouden zijn onder close-source software. Het bekendmaken van het auteursrecht vertelt de eindgebruiker wat hij kan verwachten.

Stel de gedragsregels vast en definieer deze

Misschien is de belangrijkste taak van de EULA het vaststellen van basisregels die gebruikers moeten volgen. Geef duidelijk aan hoe de software moet worden gebruikt en welke beperkingen van toepassing zullen zijn.

Geef een overzicht van alle relevante voorwaarden en andere details

De EULA moet ook details bevatten over relevante voorwaarden voor softwaregebruik, zoals de voorwaarden die kunnen leiden tot beëindiging of intrekking van de licentie.

Vermeld duidelijk eventuele afwijzingen van aansprakelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid

Ten slotte moet de EULA eventuele afwijzingen van aansprakelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid aan de orde stellen, die nodig kunnen zijn om de leverancier verder te beschermen.

ServiceNow ITAM-oplossingen helpen klanten belangrijke softwaregegevens bij te houden, waaronder EULA's die essentiële details bevatten, zoals onderhouds- en ondersteuningsinformatie, hoe de software kan worden gebruikt, wie of welke apparaten de software kunnen gebruiken, en wat een overtreding is van de gebruiker. Dit stelt gebruikers in staat om de levenscyclus van software effectief te beheren en het softwarepark strategisch te optimaliseren om risico's te beperken en compliance te handhaven.

Bovendien gaat ServiceNow nog verder, met de License Workbench. License Workbench helpt volledige naleving te garanderen, waarbij het aantal beschikbare licentierechten gedetailleerd wordt geregistreerd en dat wordt vergeleken met het aantal rechten dat wordt gebruikt. Dit stelt organisaties niet alleen in staat om belangrijke trends te identificeren, maar biedt ze ook essentieel toezicht om uitgevers die niet volledig voldoen te identificeren en op te treden.

Strategisch beheer van de levenscyclus van software

Het beheren van rechten en beperkingen hoeft niet moeilijk te zijn; bekijk hoe ServiceNow uw benadering van EULA kan optimaliseren.

Contact
Demo